A A A

Projekty

Stowarzyszenie od początku swojej działalności zrealizowało 16 projektów. Pozyskało na realizację tych projketów około 130 tysięcy złotych.Projekty miały na celu pomoc i wsparcie dla różnych grup mieszkańców Radlina i gmin sąsiednich i dotyczyły ważnych problemów ekologicznych,społecznych,zdrowotnych i działania organizacji. Oprócz tego co roku organizuje przy współpracy Urzędu Miasta i MOK-u Festiwale Organizacji Pozarządowych i Białe Niedziele dla wszystkich mieszkańców miasta.

 • Aktualne projekty

  "Żeby chciało się chcieć - 50+"

  "Enter dla kobiet"

  "Scieżki sukcesu"

 • Projekty promujące zdrowie

  ● Dwie edycje „Zdążyć przed rakiem ”. Stowarzyszenie pozyskało 10000 zł od Brytyjskiej Fundacji KNOW  HOW i Fundacji im .St. Batorego na spotkania i konsultacje  z lekarzami oraz badania mammograficzne dla kobiet .Swoim zasięgiem projekty objęły nasze miasto i powiat wodzisławski.
  ● Biała Niedziela coroczne dotacje na promocję zdrowia pozyskiwane z Urzędu Miasta Radlin. Przeprowadzono liczne badania dla mieszkańców Radlina m.in. badania na markery nowotworowe (raka jajnika, sutka, gruczołu prostaty ) USG,  poziomu cukru we krwi i ciśnienia ,porady psychologiczne, masaże rehabilitacyjne, konsultacje z lekarzami- pulmunologiem, pediatrą, internistą, dermatologiem  kardiologiem.

 • Projekty promujące działania ekologiczne

  ●„Ekologiczne działania zamiast narzekania”, oraz  ,,U nas na Marcelu jest pięknie” otrzymano 14 000zł  od Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności  w ramach programu Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci I Młodzieży.
  ●„Razem tworzymy zielony Radlin” - w kwocie 9000zł stowarzyszenie pozyskało z Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.
  Zaangażowano młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną do prowadzenia działań ekologicznych,sprzatania świata, Dzień Ziemi, biegi ekologiczne, stworzenia folderu oraz filmu o dzielnicy Marcel, utworzenia ścieżki edukacyjno- przyrodniczej i ścieżki „Małego rowerzysty” w parku leśnym na Obszarach

 • Projekty społeczne

  ●Więcej wiedzieć, lepiej działać” w ramach programu „Szklarnia”- grant w kwocie 3000 zł- Warsztaty i szkolenia dla członkiń organizacji dot. umiejętności pisania projektów, pracy w stowarzyszeniu i prowadzeniu budżetu.
  ●„Wspólnie znaczy lepiej”- dotacja w kwocie 17 500 zł otrzymana z Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wypracowano wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miasta, społeczności lokalnej oraz instytucji po licznych spotkaniach i warsztatach „Radlińską Kartą Współpracy” z Organizacjami Pozarządowymi. Karta określa zasady współpracy między Urzędem Miasta a organizacjami.
  ●Festiwal Organizacji Pozarządowych – na jego organizację Stowarzyszenie otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta. Celem festiwalu jest pokazanie społeczności miasta dorobku radlińskich stowarzyszeń

 • Projekty skierowane do kobiet bezrobotnych

  ●„Otwarta dłoń”, „Wymiennik”, „Szczęśliwa 13”, „Powiedz dość”- sponsorzy: „Brytyjski Fundusz Know- How”, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polsko- Amerykańska Fundacja „Wolności”. Pozyskana kwota na realizację celów 15 000 zł. Celem projektów było podniesienie kwalifikacji kobiet poprzez różnorodne kursy, ich przygotowanie do szukania i podjęcia pracy lub założenia własnych małych firm.

 • Projekt dla seniorów

  ●„Teraz już wiem co robić chcę”, „Enter dla kobiet”, „Wiedza oknem na świat”. Stowarzyszenie było partnerem Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie oraz Marklowickiego  Stowarzyszenia Kobiet.

 

Obowiązujące zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo